Xà gồ. cột C tôn kẽm

22,000 17,500

Xà gồ tôn kẽm được thiết kế và đục lỗ theo yêu cầu của khách hang